Uslovi korišćenja aplikacije Treniraj.se

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Treniraj se.rs aplikacije. Andorid aplikacija Treniraj.se.rs (u daljem tekstu: Aplikacija) nalazi se na platformi Google Play Store. Aplikacija je vlasništvo Društva za zastupanje u osiguranju Inzuos doo Subotica,  Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 21145980, PIB: 109230174 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Aplikacije. Kompanija omogućava korišćenje Aplikacije fizičkim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. Svaki Korisnik aplikacije je obavezan da pre početka korišćenja Aplikacije pažljivo pročita ove Uslove korišćenja, te samim korišćenjem sadržaja iste, odnosno instaliranjem Aplikacije na svom mobilnom uređaju, potvrđuje da je iste pročitao i da je sa njima u celosti saglasan.

Na svaki pristup sadržajima Aplikacije primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Kompanije putem ove Aplikacije regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Aplikacija nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Aplikacije, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Integritet Aplikacije

Svako korišćenje Aplikacije u celosti ili bilo kog njenog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Aplikacije.

Opis Aplikacije

Aplikacija omogućava Korisnicima pristup sadržaju postavljenom od strane Kompanije putem instaliranja Aplikacije na mobilnom uređaju Korisnika.

Sadržaj Aplikacije čine predefinisani programi vežbi koji su prilagođeni početnom, srednjem i naprednom nivu fitnes treninga. Prikaz izvođenja vežbi je animiran što Korisnicima olakšava razumevanje načina izvođenja vežbi.

Aplikacija omogućava Korisnicima praćenje planova treninga, upoznavanje sa uputstvima za izvođenje vežbi, vođenje evidencije i statistike o urađenim treninzima, praćenje broja potrošenih kalorija, praćenje promena u težini i indeksu telesne mase, i slično.

Naknada za korišćenje Aplikacije

Korisnik ima mogućnost da instalira Aplikaciju na svom mobilnom uređaju bez plaćanja naknade Kompaniji.

Korisnici

Korisnicima Aplikacije smatraju se fizička lica koja instaliraju Aplikaciju na svom mobilnom uređaju.

Aplikacija je namenjena licima koja su navršila najmanje 15 godina života.

Korisnici imaju mogućnost da u Aplikaciju unesu podatke kao što su: visina, težina, pol i godište. Ovi podaci su potpuno anonimni, budući da Korisnik prilikom korišćenja Aplikacije ne unosi ni jedan podatak o ličnosti, te Kompanija ni na koji način nema mogućnost da utvrdi identitet Korisnika.

Kompanija putem eksterne skripte – Google Analytics može da prati ponašanje korisnika kroz Aplikaciju – u svrhe statistike i analitike za potrebe Kompanije, pri čemu je isključena bilo kakva identifikacija Korisnika, odnosno bez mogućnosti uvida u podatke o ličnosti Korisnika.

Autorsko pravo

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Aplikaciji, na platformi na kojoj se Aplikacija nalazi, kao i na svim pojedinim elementima koji je čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Aplikacije, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Aplikacije, ili Aplikacije u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Aplikacija može da sadrži linkove koji Korisnika vode do youtube kanala na kojima je nosilac autorskih prava treće lice, odnosno na kojima Kompanija nema autorska niti prava intelektualne svojine.

Smernice

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti koje su povezane sa Aplikacijom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova korišćenja i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona.

Ograničenje od odgovornosti

Korsnici Aplikaciju koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Sadržaj koji je postavljen na Aplikaciji ne može se smatrati profesionalnim savetima, niti uslugama. Upotreba sadržaja Aplikacije je isključiva odgovornost Korisnika. Prilikom izrade sadržaja Aplikacije, odnosno prilikom izrade vežbi i programa, korišćeni su saveti stručnih lica iz oblasti sporta, ali imajući u vidu specifičnosti u pogledu zdravstvenog i opšteg stanja organizma svakog Korisnika, Kompanija se ograđuje od bilo kakve vrste odgovornosti za korišćenje postavljenih sadržaja (npr. za nepostizanje željenih rezultata, povrede nastale vežbanjem i slično). Kompanija nema nikakvu odgovornost za korišćenje sadražaja Aplikacije, te ne daje bilo kakve garancije u pogledu postizanja rezultata. Korišćenje sadržaja Aplikacije je na isključivu ličnu odgovonost Korisnika.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Aplikacije, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Aplikacija može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i Korisnika u vezi sa korišćenjem Aplikacije primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i Korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Osnovni sud u Subotici.

Završne odredbe

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju danom njihovog donošenja.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova korišćenja proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Subotica, 25.11.2020 godine